LEVERINGSVOORWAARDEN

Definities
1. AFP-Trade, gevestigd te Lelystad onder KvK nr. 73989789.
2. Klant: degene met wie  een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens .
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of
leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is  gerechtigd de wettelijke rente van 2%
per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan . 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag  zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van  op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door , dan is hij nog steeds
verplicht de volledige overeengekomen prijs aan  te betalen. 
Recht van reclame 
1. Zodra de klant in verzuim is, is  gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2.  roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan , tenzij partijen hierover
andere afspraken maken. 
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht 
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
reden ontbinden op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed,
badkleding, enz.)
de verzegeling van het geleverde nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale
inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
bestelling
zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@afptrade.nl, indien
gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van , https://afp-trade.nl/, kan
worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
Vergoeding van bezorgkosten  
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan
tijdig de volledige bestelling aan  heeft geretourneerd, dan zal  eventuele door de consument betaalde
verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de
consument terugbetalen.  
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van  voor zover de volledige bestelling wordt
geretourneerd. 
Vergoeding retourkosten 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig
retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de
consument.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht 
1.  kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van  heeft voldaan, tenzij de klant voor die
kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen
verschuldigd is aan .
3.  is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan  te verrekenen
met een vordering op .
Eigendomsvoorbehoud 
1.  blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van , met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de
nakoming van de overeenkomst.
2. Tot die tijd kan  zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen,
vervreemden of anderszins bezwaren. 
4. Indien  een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en
heeft  het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft  het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisers verzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan  kan tegenwerpen.
Levertijd 
1. De door  opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft
afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van .
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij  niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig
kan plaatsvinden.
 Levering en overgang van risico 
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over
op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.
Transportkosten 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens
het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te
laten maken, bij gebreke waarvan  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan , bij
gebreke waarvan  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Bewaring 
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het
risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel
voor rekening van de klant.
Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door
ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten
behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Ruilen 
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking dan wel met de nog aangehechte
originele (prijs)kaartjes
het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of
speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
Vrijwaring
De klant vrijwaart  tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door  geleverde
producten en/of diensten. 
Klachten
1. De klant dient een door  geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant  daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen  uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de
hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat  in staat
is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan .
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling  ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt. 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als  een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan  verschuldigd zijn. 
Aansprakelijkheid 
1.  is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien  aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3.  is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
of schade aan derden.
4. Indien  aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door
een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte
van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van  vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde
in artikel 6:89 BW.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer  toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe
betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door  niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat  in verzuim is. 
3.  heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien  kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet
behoorlijk zal kunnen nakomen. 
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van  in de nakoming van
enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan  kan worden toegerekend in een van de wil
van  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk
heid niet van  kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor  1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat  er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
5.  is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
Wijziging leveringsvoorwaarden
1.  is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal  zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de
overeenkomst op te zeggen. 
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van . 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2
BW.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar  is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 januari 2022.
Winkelwagen
Scroll naar top